Adatkezelési tájékoztató

A Kék Madár Vendégház (8935 Padár, Petőfi Sándor utca 9.; üzemeltető: Bödör Alexandra., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 43., adószám: 55301909-1-40) mint a www.kekmadarvendeghaz.hu weboldal kizárólagos üzemeltetője az alábbiakban, nevezett honlapon teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatkezelő adatai

 • Név: Bödör Alexandra
 • Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 43.
 • E-mail: bodoralexandra@indamail.hu
 • Adószám: 55301909-1-40
 • Telefon: +36 20 449 34 54
 • Működési engedély száma: 1/2019
 • Felettes szerv: Nagykapornak körjegyzőség jegyzője

Az adatkezelés jogalapja

 1. A szállásfoglalás nélkülözhetetlen feltétele, hogy ismert legyen a szállást lefoglaló vendég (Szállóvendég) neve, az előzetes egyeztetéshez és kapcsolattartáshoz a telefonszáma és e-mail címe, a szálláson tervezett tartózkodás időtartama, illetve a vendégek száma. Ezek kezeléséhez a bejelentkező vendég ún. adatkezelési nyilatkozatot tesz, amelyben hozzájárul, hogy Adatkezelő a szükséges adatokat a szükséges legrövidebb ideig és legnagyobb biztonságban a szállásfoglalás dokumentumaiban kezelje.

Az adatkezelés célja és időtartama

 1. Adatkezelő Szállóvendégek adatait a szállásfoglalásuk biztosítása érdekében kezeli. Cél továbbá az ellenőrizhetőség és a szállásszolgáltatás biztosítása, valamint a vonatkozó mindenkori adózási és adat- (statisztika-) szolgáltatási jogi környezetnek való megfelelés.
 2. Az adatkezelés a 2.1 pontban meghatározott cél fennállásáig tart. Szállóvendégek adatait a statisztikaszolgáltatási kötelezettségre való tekintettel a honlapon tárgyévben, papír alapon az adójogszabályokban előírt ideig (jelenleg 5 év) tároljuk. Törölt, visszavont vagy téves foglalás esetén a szállásfoglaló adatait az adattárból azonnal töröljük.
 3. Adatkezelő a vendégek adatait csak az adatkezelés céljának megfelelő legszükségesebb minimális mértékben kéri el, tárolja és kezeli, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló hatályos jogszabályokat és általános elveket.

A szállóvendégek adatkezelésre vonatkozó jogai

 1. Tájékoztatás kérés: a vendégházba bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és módjáról, illetve a személyes adatok továbbítása esetén harmadik személy adatkezelői minőségéről, az adattovábbítás okáról, céljáról, a használat módjáról és időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatás Adatkezelő e-mailes elérhetőségén kérhető, amelyre Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 5 napon belül köteles megfelelő tájékoztatást adni.
 2. Helyesbítés a szállóvendég kérésére történhet, illetve akkor, ha Adatkezelő hitelt érdemlően igazolni tudja a vendég által megadott adatok helytelenségét. A helyesbítés idejéről, tartalmáról és módjáról Adatkezelő mindkét esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szállóvendéget.
 3. Törlés: Adatkezelő a Szállóvendég adatait az adatkezelés céljának és feltételeinek megszűnésekor, illetve az adattárolásra jogszabályokban előírt határidő lejártával köteles törölni, és erről őt e-mailben értesíteni.
 4. Kifogás: Szállóvendég adatai kezelését érintő kifogással közvetlenül Adatkezelőhöz, illetve Adatkezelő felettes szervéhez fordulhat. Adatkezelő mindent megtesz a kifogás pártatlan elbírálása, továbbá az esetleges jogsértő állapot felszámolása érdekében.

Kötelezettségvállalás

 1. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását.
 2. Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok jogosulatlan harmadik fél kezébe ne kerüljenek, azokat ő nyilvánosságra ne hozza, ne továbbítsa, ne módosíthassa vagy törölhesse.
 3. Adatkezelő nem gyűjt, kezel és tárol szenzitív adatokat. Amennyiben Szállóvendég érzékeny személyes adatokat (speciális étkezési szokások, diéta, egészségi állapot, fogyatékosság)saját akaratából, a megfelelő szolgáltatások érdekében Adatkezelővel megoszt, adatkezelő azt semmilyen formában nem rögzíti, tárolja, harmadik félnek nem továbbítja.
 4. Az információs önrendelkezési jog értelmében amennyiben Szállóvendég a közösségi felületeken vagy bárhol maga hozza a környezete tudomására szállása helyét stb., ezen adatok megfelelő kezelése Szállóvendéget terheli; Adatkezelőnek ezekre a médiumokban önként megosztott adatokra nézve adatkezelési kötelezettsége nem keletkezik.